Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong các công việc thiết kế đồ học (in ấn, logo, website, máy tính, nhà cửa. Vì vậy mà nắm rõ chính xác mã màu của từng màu sắc để tạo ra form chuẩn, hài hòa, bắt mắt. Mong rằng bảng mã màu đầy đủ dưới đây sẽ giúp ích được một phần trong quá trình học tập và làm việc của bạn.

Bảng mã màu cơ bản

MàuHTML / CSS NameHex Code

#RRGGBB
Decimal Code

(R,G,B)
Black#000000(0,0,0)
White#FFFFFF(255,255,255)
Red#FF0000(255,0,0)
Lime#00FF00(0,255,0)
Blue#0000FF(0,0,255)
Yellow#FFFF00(255,255,0)
Cyan / Aqua#00FFFF(0,255,255)
Magenta / Fuchsia#FF00FF(255,0,255)
Silver#C0C0C0(192,192,192)
Gray#808080(128,128,128)
Maroon#800000(128,0,0)
Olive#808000(128,128,0)
Green#008000(0,128,0)
Purple#800080(128,0,128)
Teal#008080(0,128,128)
Navy#000080(0,0,128)

Bảng màu thường dùng

#EEEEEE #DDDDDD #CCCCCC #BBBBBB #AAAAAA #999999
#888888 #777777 #666666 #555555 #444444 #333333
#222222 #111111 #000000 #FF0000 #EE0000 #DD0000
#CC0000 #BB0000 #AA0000 #990000 #880000 #770000
#660000 #550000 #440000 #330000 #220000 #110000
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#00CCFF #00CCCC #33CC66 #33CC33 #00CC99 #00CC66
#00CC33 #00CC00 #FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966
#FF9933 #FF9900 #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966
#CC9933 #CC9900 #9999FF #9999CC #999999 #999966
#999933 #999900 #6699FF #6699CC #669999 #669966
#669933 #669900 #3399FF #3399CC #339999 #339966
#339933 #339900 #0099FF #0099CC #009999 #009966
#009933 #009900 #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666
#FF6633 #FF6600 #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666
#CC6633 #CC6600 #9966FF #9966CC #996699 #996666
#996633 #996600 #6666FF #6666CC #666699 #666666
#666633 #666600 #3366FF #3366CC #336699 #336666
#336633 #336600 #0066FF #0066CC #006699 #006666
#006633 #006600 #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366
#FF3333 #FF3300 #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366
#CC3333 #CC3300 #9933FF #9933CC #993399 #993366
#993333 #993300 #6633FF #6633CC #663399 #663366
#663333 #663300 #3333FF #3333CC #333399 #333366
#333333 #333300 #0033FF #FF3333 #0033CC #003399
#003366 #003333 #003300 #FF00FF #FF00CC #FF0099
#FF0066 #FF0033 #FF0000 #CC00FF #CC00CC #CC0099
#CC0066 #CC0033 #CC0000 #9900FF #9900CC #990099
#990066 #990033 #990000 #6600FF #6600CC #660099
#660066 #660033 #660000 #3300FF #3300CC #330099
#330066 #330033 #330000 #0000FF #0000CC #000099
#000066 #000033 #00FF00 #00EE00 #00DD00 #00CC00
#00BB00 #00AA00 #009900 #008800 #007700 #006600
#005500 #004400 #003300 #002200 #001100 #0000FF
#0000EE #0000DD #0000CC #0000BB #0000AA #000099
#000088 #000077 #000055 #000044 #000022 #000011

Bảng mã màu đầy đủ

Red colors

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
lightsalmon#FFA07A(255,160,122)
salmon#FA8072(250,128,114)
darksalmon#E9967A(233,150,122)
lightcoral#F08080(240,128,128)
indianred#CD5C5C(205,92,92)
crimson#DC143C(220,20,60)
firebrick#B22222(178,34,34)
red#FF0000(255,0,0)
darkred#8B0000(139,0,0)

Orange colors

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
coral#FF7F50(255,127,80)
tomato#FF6347(255,99,71)
orangered#FF4500(255,69,0)
gold#FFD700(255,215,0)
orange#FFA500(255,165,0)
darkorange#FF8C00(255,140,0)

Yellow colors

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
lightyellow#FFFFE0(255,255,224)
lemonchiffon#FFFACD(255,250,205)
lightgoldenrodyellow#FAFAD2(250,250,210)
papayawhip#FFEFD5(255,239,213)
moccasin#FFE4B5(255,228,181)
peachpuff#FFDAB9(255,218,185)
palegoldenrod#EEE8AA(238,232,170)
khaki#F0E68C(240,230,140)
darkkhaki#BDB76B(189,183,107)
yellow#FFFF00(255,255,0)

Green colors

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
lawngreen#7CFC00(124,252,0)
chartreuse#7FFF00(127,255,0)
limegreen#32CD32(50,205,50)
lime#00FF00(0,255,0)
forestgreen#228B22(34,139,34)
green#008000(0,128,0)
darkgreen#006400(0,100,0)
greenyellow#ADFF2F(173,255,47)
yellowgreen#9ACD32(154,205,50)
springgreen#00FF7F(0,255,127)
mediumspringgreen#00FA9A(0,250,154)
lightgreen#90EE90(144,238,144)
palegreen#98FB98(152,251,152)
darkseagreen#8FBC8F(143,188,143)
mediumseagreen#3CB371(60,179,113)
seagreen#2E8B57(46,139,87)
olive#808000(128,128,0)
darkolivegreen#556B2F(85,107,47)
olivedrab#6B8E23(107,142,35)

Cyan colors

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
lightcyan#E0FFFF(224,255,255)
cyan#00FFFF(0,255,255)
aqua#00FFFF(0,255,255)
aquamarine#7FFFD4(127,255,212)
mediumaquamarine#66CDAA(102,205,170)
paleturquoise#AFEEEE(175,238,238)
turquoise#40E0D0(64,224,208)
mediumturquoise#48D1CC(72,209,204)
darkturquoise#00CED1(0,206,209)
lightseagreen#20B2AA(32,178,170)
cadetblue#5F9EA0(95,158,160)
darkcyan#008B8B(0,139,139)
teal#008080(0,128,128)

Blue colors

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
powderblue#B0E0E6(176,224,230)
lightblue#ADD8E6(173,216,230)
lightskyblue#87CEFA(135,206,250)
skyblue#87CEEB(135,206,235)
deepskyblue#00BFFF(0,191,255)
lightsteelblue#B0C4DE(176,196,222)
dodgerblue#1E90FF(30,144,255)
cornflowerblue#6495ED(100,149,237)
steelblue#4682B4(70,130,180)
royalblue#4169E1(65,105,225)
blue#0000FF(0,0,255)
mediumblue#0000CD(0,0,205)
darkblue#00008B(0,0,139)
navy#000080(0,0,128)
midnightblue#191970(25,25,112)
mediumslateblue#7B68EE(123,104,238)
slateblue#6A5ACD(106,90,205)
darkslateblue#483D8B(72,61,139)

Purple colors

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
lavender#E6E6FA(230,230,250)
thistle#D8BFD8(216,191,216)
plum#DDA0DD(221,160,221)
violet#EE82EE(238,130,238)
orchid#DA70D6(218,112,214)
fuchsia#FF00FF(255,0,255)
magenta#FF00FF(255,0,255)
mediumorchid#BA55D3(186,85,211)
mediumpurple#9370DB(147,112,219)
blueviolet#8A2BE2(138,43,226)
darkviolet#9400D3(148,0,211)
darkorchid#9932CC(153,50,204)
darkmagenta#8B008B(139,0,139)
purple#800080(128,0,128)
indigo#4B0082(75,0,130)

Pink colors

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
pink#FFC0CB(255,192,203)
lightpink#FFB6C1(255,182,193)
hotpink#FF69B4(255,105,180)
deeppink#FF1493(255,20,147)
palevioletred#DB7093(219,112,147)
mediumvioletred#C71585(199,21,133)

White colors

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
white#FFFFFF(255,255,255)
snow#FFFAFA(255,250,250)
honeydew#F0FFF0(240,255,240)
mintcream#F5FFFA(245,255,250)
azure#F0FFFF(240,255,255)
aliceblue#F0F8FF(240,248,255)
ghostwhite#F8F8FF(248,248,255)
whitesmoke#F5F5F5(245,245,245)
seashell#FFF5EE(255,245,238)
beige#F5F5DC(245,245,220)
oldlace#FDF5E6(253,245,230)
floralwhite#FFFAF0(255,250,240)
ivory#FFFFF0(255,255,240)
antiquewhite#FAEBD7(250,235,215)
linen#FAF0E6(250,240,230)
lavenderblush#FFF0F5(255,240,245)
mistyrose#FFE4E1(255,228,225)

Gray colors

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
gainsboro#DCDCDC(220,220,220)
lightgray#D3D3D3(211,211,211)
silver#C0C0C0(192,192,192)
darkgray#A9A9A9(169,169,169)
gray#808080(128,128,128)
dimgray#696969(105,105,105)
lightslategray#778899(119,136,153)
slategray#708090(112,128,144)
darkslategray#2F4F4F(47,79,79)
black#000000(0,0,0)

Brown colors

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
cornsilk#FFF8DC(255,248,220)
blanchedalmond#FFEBCD(255,235,205)
bisque#FFE4C4(255,228,196)
navajowhite#FFDEAD(255,222,173)
wheat#F5DEB3(245,222,179)
burlywood#DEB887(222,184,135)
tan#D2B48C(210,180,140)
rosybrown#BC8F8F(188,143,143)
sandybrown#F4A460(244,164,96)
goldenrod#DAA520(218,165,32)
peru#CD853F(205,133,63)
chocolate#D2691E(210,105,30)
saddlebrown#8B4513(139,69,19)
sienna#A0522D(160,82,45)
brown#A52A2A(165,42,42)
maroon#800000(128,0,0)

Trên đây là thông tin chi tiết về bảng mã màu cơ bản và đầy đủ nhất được áp dụng thường xuyên trong các công việc thiết kế đồ họa. Theo dõi zelvitamin.com để biết thêm nhiều thông tin bổ ích khác.